Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Ahad
09.00 - 10.00
Poli Gigi
09.00 - 12.00
drg. Fadhilah Nur Amalina
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Zakiyah
Poli Gigi
09.00 - 12.00
drg. Dwiyanti Primanasari, MM
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Zakiyah
Poli Gigi
09.00 - 12.00
drg. Fadhilah Nur Amalina
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Aronica Tounso
Poli Gigi
09.00 - 12.00
drg. Dwiyanti Primanasari, MM
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Aronica Tounso
Poli KIA
09.00 - 12.00
Poli Gigi
09.00 - 12.00
drg. Fadhilah Nur Amalina
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Zakiyah
Poli Gigi
09.00 - 12.00
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Aronica Tounso
Laboratorium
09.00 - 16.00
Poli Umum
09.00 - 16.00
dr. Aronica Tounso
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Click on the department name to get additional info

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum'at

Sabtu

Ahad

Butuh Bantuan ? Chat Dengan Kami!
Mulai Pembicaraan
Hai! Klik WhatsApp Dibawah ini